Guides

hiển thị số lượt xem bài viết trong admin dashboard

Hiển thị số lượt xem bài viết trong admin dashboard

Hiển thị số lượt xem của bài viết giúp ta phân loại giữa các nội dung tốt và nội dung cần cải thiện, từ đó giúp bạn có một cái nhìn tổng quan và đánh giá dễ dàng chất lượng nội dung các bài viết.