Xây dựng Website Đặt phòng Khách sạn với Metabox (part 1)

Xây dựng website đặt phòng khách sạn với Meta Box (Phần 1)

Trong series bài viết này, mình sẽ hướng dẫn bạn tạo một website đặt phòng khách sạn sử dụng Meta Box Plugin. Thường thì với một website đặt phòng khách sạn sẽ có 4 trang cơ bản như sau: Trang thông tin về từng phòng khách sạn; Trang đặt phòng từ backend để nhân viên…