hướng dẫn style bằng css cho các field của meta box

Hướng dẫn style các custom fields của Meta Box bằng CSS

Các custom fields sau khi được tạo sẽ có hiển thị mặc định với khoảng cách, màu sắc, border, font chữ, … có thể sẽ chưa phù hợp với giao diện trong backend hay cả frontend của bạn, lúc này bạn sẽ muốn thay đổi cách chúng hiển thị. Hoặc đơn giản là bạn muốn…